REISITINGIMUSED

 1. Üldsätted
  1.1. Käesolevad reisitingimused kehtivad alates 01.01.2018 ning on kohustuslikud nii reisikorraldajale kui ka reisijale. Reisitingimustest kõrvalekalduvaid kokkuleppeid on võimalik teha vaid kirjalikul kokkuleppel Osaühinguga Reisirakett ning reisijaga.
  1.2. Käesolevates reisitingimustes (edaspidi nimetatud kui “ Tingimused”) on reisikorraldajaks turismiseaduse mõttes Osaühing Reisirakett (registrikood 11559101, edaspidi nimetatud kui “Reisikorraldaja”) ja reisijaks Reisikorraldaja poolt korraldataval reisil osaleja (edaspidi nimetatud kui “Reisija”) ning kelle vahel on sõlmitud Reisiteenuste leping (edaspidi kui “Leping”).
  1.3. Reisiteenuste lepinguks on Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud leping, mille alusel kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale reisiteenuseid ning Reisija kohustub maksma selle eest tasu (kokkulepitud summa).
  1.4. Käesolevates Tingimustes nimetatud reisiteenustena on käsitletavad vaid Reisikorraldaja poolt osutatavad reisiteenuste kogumid ehk pakettreisid. Tingimused ei reguleeri Reisikorraldaja poolt pakutavate üksikute reisiteenuste osutamist või Reisikorraldaja poolt pakutavat vahendusteenust, väljapool pakettreisi.
  1.5. Reisikorraldajal on ühepoolselt õigus Reisitingimusi osaliselt muuta ja/või jätta Reisitingimused osaliselt kohaldamata liinilendudel põhinevate pakettreiside puhul, ühekordselt pakutavate ja/või kindla ajavahemiku kestel reklaamitavate reisiteenuste puhul, paberkandjal trükitud müügimaterjalides toodud reiside Reisitingimuste puhul, varajase tellija hinnaga pakkumiste puhul, samuti viimase hetke pakkumiste puhul, müügiedendamise kampaaniate (sh messipakkumised) raames tehtavad soodus- või eripakkumiste puhul.
 2. Reisiteenuste lepingu sõlmimine ja jõustumise tagajärjed 
  2.1. Leping loetakse sõlmituks hetkest, kui täidetud on alljärgnevad eeldused:
  2.1.1. Reisikorraldaja on Reisijale esitanud tutvumiseks reisikirjelduse ning Reisitingimustes ja
  2.1.2. Reisija on tasunud reisi eest Reisitingimusest sätestatud korras ettemaksu või kogu reisi maksumuse.
  2.2. Leping sõlmimise tagajärjel muutub Reisikorraldajale siduvaks kohustus osutada Reisijale viimase poolt väljavalitud reisiteenuseid. Kui Reisikorraldaja ja Reisija ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti, on Reisikorraldaja kohustus osutada reisiteenuseid piiratud Reisikorraldaja poolt oma kodulehe, reisikataloogi või suunatud pakkumise vahendusel Reisijale teatavaks tehtud reisikirjeldusega.
 3. Reisiteenuste eest tasumine
  3.1. Kui reisiteenuste väljavalimisel (broneerimisel) on nende osutamiseni jäänud rohkem kui 90 kalendripäeva, tasub Reisija hiljemalt reisikinnituse (ettemaksuarve) väljastamisele järgneval tööpäeval, kuid mitte hiljem, kui 5 kalendripäeva jooksul, Reisikorraldajale ettemaksuna vähemalt 10% reisiteenuse maksumusest. Sellisel juhul tasub Reisija reisiteenuse 40% maksumuse hiljemalt 90 kalendripäeva enne reisiteenuste kasutamist, Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel. Ülejäänud reisi maksumus (50%) tasub Reisija reisiteenuse maksumusest hiljemalt 30 kalendripäeva enne reisiteenuse kasutamist, Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel.
  3.2. Juhul, kui reisiteenuste väljavalimisel (broneerimisel) on nende osutamiseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva, kuid vähem kui 90 kalendripäeva, tasub Reisija hiljemalt reisikinnituse (ettemaksuarve) väljastamisele järgneval tööpäeval Reisikorraldajale ettemaksuna vähemalt 50% reisiteenuse maksumusest. Sellisel juhul tasub Reisija reisiteenuste ülejäänud maksumuse hiljemalt 30 kalendripäeva enne reisiteenuste kasutamist, Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel.
  3.3 Reisiteenuste broneerimisel ajal, mil nende osutamiseni on jäänud vähem kui 30 kalendripäeva, tasub Reisija kogu reisiteenuste maksumuse hiljemalt reisikinnituse (ettemaksuarve) väljastamisele järgneval tööpäeval.
  3.3. Juhul, kui Reisija ei ole tasunud tähtaegselt reisiteenuste eest tasumisele kuuluvat summat, on Reisikorraldajal õigus reisiteenuste lepingust taganeda ning jätta Reisija poolt ettemaksuna tasutud summa leppetrahvina endale. Täiendava kinnituse ega meeldetuletuse saatmine Reisijale ei ole vajalik, kuivõrd viited lepingutingimustele on kajastatud ka arvel ning viide Lepingul on märgitud ka arvel.
  3.3. Reisiteenuste eest on võimalik tasuda pangaülekandega.
  3.4. Reisiteenuste eest arveldamine toimub eurodes.
 4. Reisiteenuste maksumus ja maksumuse suurendamine 
  4.1. Reisiteenuste maksumusse kuuluvad reisikinnitusel ja arvel märgitud teenused. Kui Reisija jätab mõne reisiteenuste maksumusse kuuluva teenuse kasutamata, ei ole tal õigust nõuda reisiteenuste hinna alandamist. Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, ei kuulu reisiteenuste hinna sisse viisa, viisa menetlemine, lennupiletid, reisikindlustus, varustuse rendid, jms pakettreisi mittekuuluvad teenused.
  4.2. Reisiteenuse kõrvalteenused (lennupiletid, reisikindlustus, lennupiletid, viisade menetlemine ja soetamine) jms pakettreisi mittekuuluvad teenused märgitakse arvel eraldi ning nende eest mittetasumisel ei ole Reisija neid soovinud ning reisi vältel neid teenuseid talle ka ei osutata.
  4.2. Reisikorraldajal on pärast Reisiteenuste lepingu sõlmimist ja tingimusel, et sellest teavitatakse Reisijat vähemalt 30 kalendripäeva enne reisi algust ette, õigus Reisiteenuste maksumust suurendada juhul, kui
  4.2.1. muutuvad Eesti Vabariigi või reisi sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, tingimusel, et need mõjutavad reisiteenuste maksumust;
  4.2.2. muutuvad transpordi- või majutusteenuse hinnad, tingimusel, et need ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja neid ei olnud võimalik Reisiteenuste lepingut sõlmides ette näha;
  4.2.3. muutuvad reisiteenuste suhtes kohaldatavate valuutade vahetuskursid.
  4.3. Reisiteenuste maksumuse suurendamisel võetakse aluseks Reisiteenuste lepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele liidetakse Tingimuste punktides 4.2.1. -.4.2.3. nimetatud teenuste ja/või maksude suurenemine ja/või vahetuskursi muutumine osas, mida ei ole eelnevalt arvestatud reisiteenuste maksumusse.
  4.4. Reisija on kohustatud viivitamatult pärast Reisikorraldajalt Tingimuste punktis 4.2. nimetatud teate saamist:
  4.4.1. tasuma Reisikorraldajale reisiteenuste suurendamise järgse Reisiteenuste maksumuse või
  4.4.2. teatama Reisikorraldajale soovist Reisiteenuste lepingust taganeda või
  4.4.3. teatama taganemise asemel soovist reisiteenuste asendamiseks vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuste lepingust.
  4.5. Reisiteenuste lepingust taganemisel Tingimuste punktis 4.2. nimetatud põhjustel, kohustub Reisikorraldaja tagastama Reisijale reisiteenuste maksumuse täies ulatuses.
  4.6. Juhul, kui Reisija ei teavita Reisikorraldajat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul arvates Reisikorraldajalt teate saamist soovist kasutada Tingimuste punktides 4.4.1. – 4.4.3. sätestatud õiguseid, loeb Reisikorraldaja, et Reisija on Reisiteenuste lepingust taganenud ning tagastab Reisijale reisiteenuste maksumuse täies ulatuses.
 5. Reisiteenustest taganemine või reisiteenuste muutmine
  5.1. Reisiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine on piiratud, kuivõrd Reisiteenuste puhul on kindlaks määratud vastavate teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Reisiteenustest taganemine toimub Tingimustes sätestatu kohaselt või konkreetse Reisiteenuste eritingimustes sätestatu kohaselt.
  5.2. Olenemata sellest, kas Reisija ostab Reisiteenuse sidevahendi (e-post, telefon) abil või kontoris kohapeal ei kohaldata Reisiteenuse lepingutele üldjuhul võlaõigusseaduses sätestatud Reisija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).
  5.3. Taganemisõigus puudub, kui Reisiteenus osutatakse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või kui lepingu sõlmimine tähendab teatud vahendite broneerimist ja leping sõlmitakse järgmiste teenuste osutamiseks: reisijaveoteenus (nt bussi-, lennu-, laeva- rongiveoteenus, jm sellised); majutusteenus; eluruumi kasutamine; mootorsõiduki kasutamine; toitlustamine; reisi- ja pagasikindlustus või vaba aja veetmise teenus.
  5.4. Juhul, kui punktis 5.3. loetletud Reisiteenuseid ei osutata teatud tähtpäevaks või lepingu sõlmimine ei eelda teatud vahendite broneerimist, siis on reisijal õigus taganeda vastavast Reisiteenusest tasuta ja põhjust avaldamata 21 päeva jooksul.
  5.5. Taganemisõiguse olemasolu korral on Reisijal õigus taganeda lepingust, teatades sellest Reisikorraldajat e-posti teel (info@reisirakett.ee). Taganemisõiguse kasutamise tähtaeg hakkab kulgema lepingu sõlmimise päevast.
  5.6. Lisaks Tingimuste punktis 4 sätestatule on Reisijal enne reisi toimumist õigus Reisikorraldajale hüvitist maksmata Reisiteenuste lepingust taganeda juhul, kui on toimunud oluline reisiteenuste muutumine ning tingimusel, et Reisija on viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul pärast Reisikorraldajalt vastavasisulise teate saamist esitanud Reisikorraldajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Reisiteenuste lepingust taganemise avalduse. Olulise reisiteenuste muutumisena ei käsitleta vääramatu jõu ilmnemisest tulenevat Reisikorraldaja võimatust täita Reisiteenuste lepingus sätestatud kohustusi;
  5.7. Reisijal on Tingimuste punktis 5.1. nimetatud põhjuse ilmnemisel õigus Reisiteenuste lepingust taganemise asemel nõuda reisiteenuste asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist.
  5.8. Reisija poolsel Reisiteenuste lepingust taganemisel muudel Tingimustes nimetamata juhtudel kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevas suuruses:
  5.8.1. 10% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 90 kalendripäeva;
  5.8.2. 50% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud vähem kui 90 kalendripäeva;
  5.8.2. 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 või vähem kalendripäeva;
  5.9. Reisija poolseks Reisiteenuste lepingust taganemiseks loetakse ka juhtumit, mille kohaselt ei ole Reisija, ilma eelnevat taganemise avaldust esitamata, ilmunud ettenähtud ajal reisi alguspunkti ja/või Reisija ei saa reisi alustada puuduvate või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu. Sellisel juhul kohaldub vastavalt Tingimuste punktis 5.3. sätestatu.
  5.10. Reisijal on õigus, teavitades sellest kirjalikult Reisikorraldajat, muuta Reisiteenuste lepingus nimetatud Reisija nime või tellitud hotelli või reisi kuupäeva (sh reisi kestvust), hüvitades Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise, haldamise ja korraldamisega seotud kulud summas 50 eurot inimese kohta juhul. Sellise muudatuse sisseviimine on võimalik 30 päeva enne reisi toimumist, kui sihtkohariiki ja regiooni sisenemine toimub ilma viisa ja/või erilubadeta. Viisa ja erilubade korral on vastava muudatuse tegemiseks vajalik Reisikorraldaja sellekohane nõusolek.
  5.11. Lisaks Reisitingimuste punktis 5.10. nimetatud kulutustele tuleb Reisijal hüvitada Reisikorraldajale muutmise hetkeks Reisikorraldaja poolt kantud kulud seoses viisa hankimise ja/või majutuse broneerimisega. Reisitingimustes ettenähtud korda rikkudes tehtud muudatusi käsitleb Reisikorraldaja Reisiteenuste lepingust taganemisena ja kohaldub Tingimuste punktis 5.3. sätestatu.
  5.12. Reisiteenuste lepingu kuupäeva ja/või Reisija nime muutmisel juhul, kui reisiteenuste osutamine põhineb liinilendudel, hüvitab Reisija Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse täies ulatuses. Reisija hüvitab Reisikorraldajale lennupileti(te) maksumuse ka juhul, kui Reisija taganeb Reisiteenuste lepingust ning taganemise aluseks ei ole Tingimuste punktis 5.1. nimetatud asjaolud, ja Tingimuste punktis 5.3. nimetatud hüvitis on väiksem lennupileti(te) maksumusest.
  5.13. Reisiteenuste lepingu muutmisel muudel juhtudel kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille ulatuse ja tasumise tähtajad teatab Reisikorraldaja Reisijale hiljemalt 3 päeva jooksul arvates vastavasisulise teate saamisest.
  5.14. Kõik reisijad on kohustatud hankima adekvaatse reisikindlustuspoliisi, mis katab õnnetusjuhtumeid, ravi, kodumaale tagasipöördumist ja reisi katkemist, samuti tuleb tähelepanu pöörata ekstreemspordi ja ohtlike tegvuste välistuse kohta kindlustustingimustes (nt teatavad tegevused, teataval kõrgustel reisimine, jms).
 6. Reisija kohustused ja vastutus
  6.1. Reisija on kohustatud:
  6.1.1. tutvuma käesolevate Tingimustega ning hotellide ja pakutavate teenuste kohta käiva üldinformatsiooni ja olulise teabega, mida on võimalik leida kas Reisikorraldaja kataloogis, hinnakirjast või Reisikorraldaja kodulehelt www.reisirakett.ee;
  6.1.2. reisidokumentide kättesaamisel kontrollima koheselt nende vastavust tema poolt soovituga ning võimalike ebatäpsuste ilmnemisel teavitama nendest viivitamatult Vahendajale või Reisikorraldajale
  6.1.3. reisi kestel järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning reisi sihtriigi ametivõimude ettekirjutisi;
  6.1.4. oma käitumisega mitte häirima kaasreisijaid. Vastasel korral võidakse Reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisiteenuste maksumuse tagasisaamisele.
  6.2. Reisija vastutab:
  6.2.1. kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus või tegevusetus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele;
  6.2.2. reisikindlustuse hankimise, olemasolu ja kehtivuse eest (juhul, kui see ei ole eraldi tellitud Reisikorraldaja käest või see ei sisaldu pakettreisis);
  6.2.3. oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustub kontrollima oma passi vm reisidokumentide vastavust nõuetele.
  6.3. Juhul, kui reisijale ei väljastata reisi sihtriiki või sinna jõudmiseks läbivatesse riikidesse viisat või ei lubata teda nimetatud riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning ei oma õigust nõuda tagasi kasutamata Reisiteenuste maksumust.
  6.3.1. Reisikorraldaja ei vastuta erinevate riiklike regulatsioonide, muudatuste, otsuste ega muudetud COVID-19 nõuetest tingitud reisija lisakulutuste eest. Avaliku võimu kehtestatud nõuded ei anna Reisijale õigust pakettreisi lepingu üles ütlemiseks ega reisitasu tagasi saamiseks, hinna alandamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks.
 7. Reisikorraldaja vastutus
  7.1. Reisikorraldaja vastutab reisiteenuste osutamise vastavuse eest esitatud kirjeldusele.
  7.2. Reisikorraldaja ei vastuta:
  7.2.1. vääramatu jõu tagajärjel (eelkõige loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.) tekkinud kahju eest;
  7.2.2. Reisija enda tegevusest või tegevusetusest põhjustatud kahju eest;
  7.2.3. Reisija haigestumise, kuriteo ohvriks langemise või muu Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale sellega kaasnevas asjaajamises igakülgset abi;
  7.2.4. Reisija poolt valitud hotellis ja/või reisi kestel kasutatavate transpordivahendites toimuvate tehniliste rikete eest, samuti hotellipersonali või transpordivahendite juhtide süülise käitumisega tekitatud kahjude eest;
  7.2.5. juhtudel, mil Reisikorraldaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega.
  7.3. Reisikorraldaja jaoks ei ole siduv Vahendaja poolt reisiteenuste müümisel esitatud informatsioon, mis ei kajastu reisikataloogis või Reisikorraldaja poolt esitatud pakkumises.
 8. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi
  8.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisi reisikirjelduses esitatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisis muid muudatusi, tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijaid koheselt teavitada.
  8.2. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi reisikavasse Ilmastikuoludest tulenevate muudatuste tõttu;
  7.2.7. Kuna reisi olulise osaks on füüsilist pingutust nõudev tegevus, siis sõltuvalt reisijate oskustest ja füüsilisest vormist on Reisikorraldajal õigus teha muudatusi reisikavas. Reisikorraldajal on õigus mitte lubada Reisijat füüsilist pingustust nõudvale Pakettreisi teenusele, kui sellega seatakse ohtu Reisija või kaasreisijate elu või tervis. Reisikorraldaja peab sellisel juhul korraldama Reisija transpordi ja/või majutuse, kuid sellega kaasnevad kulud katab Reisija.
  7.2.8. Reisikorraldaja ei garanteeri Reisteenuste puhul konkreetse reisijuhi teenuste võimalikkust, mis on toodud reisikirjelduses ja Tingimustes.
 9. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
  9.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:
  9.1.1. reisi kohtade arvust on täidetud on vähem kui 4 kohta;
  9.1.2. vedaja, kes teostab Reisijate kohaletoomist ja tagasitoimetamist sihtkohast, tühistab oma lennud selliselt, et neid ei ole võimalik asendada.
  9.2. Juhul, kui reis on jäetud ära Tingimuste punktides 9.1.1-9.1.2. toodud asjaolude tõttu, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisiteenustega ning juba tehtud konkreetse Reisiteenusega seotud kulutuste (eelkõige lennupiletite soetamine, viisa lõivude ja menetluste eest tasumine, jms) kompenseerimist. Juhul, kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuste lepingust samuti juba tehtud konkreetse Reisiteenusega seotud kulutuste (eelkõige lennupiletite soetamine, viisa lõivude ja menetluste eest tasumine, jms) kompenseerimist.
  9.3. Reisikorraldajal on õigus Reisiteenuste lepingust taganeda, kui Reisija või Vahendaja ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.
 10. Reisiteenuste lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
  10.1. Vääramatu jõu tõttu, mille tagajärjel on reisiteenuste osutamine võimatu või raskendatud, võivad nii Reisikorraldaja või Reisija Reisiteenuste lepingu igal ajal üles öelda.
  10.2. Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui reisiteenuseid ei ole veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja tagastama Reisijale reisiteenuste eest makstud summad, millest on maha arvatud hüvitis Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise, haldamise ja korraldamise eest tehtud kulutuste (bürookulud) eest summas 100 eurot inimese kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult Reisijaga kantud kulud (viisa hankimine, Reisija poolt väljavalitud hotellile tasutud ettemaks jms).
  10.3. Reisiteenuste lepingu ülesütlemisel hetkel, kui Reisija kasutab reisiteenuseid, kohustub Reisikorraldaja korraldama ja tagama Reisija tagasitoomise. Tagasireisiga seotud lisakulud kannab Reisija. Kõik muud ülesütlemise järgselt tekkivad lisakulud kannab kumbki pool ise.
  10.3. Vääramatu jõu tõttu lepingu ülesütlemise korral ei ole Reisijal samuti õigust juba tehtud konkreetse Reisiteenusega seotud kulutuste (eelkõige lennupiletite soetamine, viisa lõivude ja menetluste eest tasumine, jms) kompenseerimisele.
 11. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine
  11.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse reisiteenuste mittevastavust esitatud reisikirjeldusele.
  11.2. Puuduseks reisikorralduses ei või pidada:
  11.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi või ilmnevaid asjaolusid, mille tekkimist on võimalik eeldada arvestades reisi sihtkohta, sh kultuurilisi eripärasid ja iseloomu;
  11.2.2. Pakettreisis sisalduva lennu aja muutumist kui sellega kaasneb reisi kogukestvuse muutus rohkem kui 12 tunni võrra võrreldes esialgselt kokkulepituga ja Reisikorraldaja on sellistest muudatustes teavitanud Reisijat vähemalt 14 päeva ette;
  11.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide ülebroneerimine, mis ei ole tingitud Reisikorraldajast ning tingimusel, et Reisikorraldaja asendab Reisija poolt väljavalitud hotelli samaväärse hotelliga;
  11.2.4. Reisija poolt väljavalitud hotelli ja selles pakutavate teenuste mittevastavust Reisija ootustele. Nimetatud põhjusel toimuva hotelli vahetamisega seotud lisakulud kannab Reisija;
  11.2.5. vahetult enne väljasõitu või reisi ajal hotellis või selle vahetus läheduses alanud ehitustöid;
  11.2.6. puuduseid teenuste osutamisel, milliste olemasolust või võimalikust esinemisest on Reisijat teavitatud enne Reisilepingu sõlmimist.
  11.2.7. Reisikava muutumist selliselt, et oluliste vaatamisväärsuste, linnade ja asulate külastamise aeg (päevad) on muutunud, kuid sisaldub reisikavas .
  11.3. Reisija on kohustatud viivitamatult ja kirjalikult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas esinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta. Puudustest teatamata jätmisel ei saa Reisija võimalike kahjunõuete esitamisel hilisemalt nendele tugineda.
  11.4. Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist või puudusega teenuse maksumuse alandamist Eesti Vabariigis. Kahju hüvitatakse või puudusega teenuse maksumus alandatakse proportsionaalselt puuduse olulisust ja puudusega teenuse maksumust arvestades.
  11.5. Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, on Reisijal hiljemalt 10 päeva jooksul pärast Reisija naasmist esitada Reisikorraldajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensioon. Ühtlasi tuleb nimetatud tähtaja jooksul esitada mistahes nõudmised ja avaldused, Pretensioonile tuleb lisada nõude aluseks olevad dokumendid.
  11.6. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest. Võimalike kahjude vältimiseks on seetõttu soovitatav sõlmida kindlustusandjaga pagasikindlustuse leping.
 12. Erimeelsuste lahendamine
  Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras Harju maakohtus.